Algemene voorwaarden.

 

Vanaf het moment dat de goederen in ontvangst zijn genomen, zijn de goederen voor risico van de huurder.


Afgehaalde goederen dienen in dezelfde staat, op de overeengekomen dag en tijd terug in ons magazijn te zijn. Daar wij anders genoodzaakt zijn 15% extra in rekening te brengen.

Bij vermissing of schade dient deze vergoed te worden tegen de dan op dat moment geldende nieuwwaarde. Bij vuil retour gekomen materialen worden door ons schoonmaakkosten in rekening gebracht € 25,00 per uur.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verkeerd gebruik van de goederen. Het is verboden goederen van Party en verhuurservice Smith door te verhuren of te verkopen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde goed na in ontvangstneming door de huurder mocht oplopen, niet voor enige indirecte schade.

De huurder kan geen aanspraak maken op schade als bij aflevering of ophalen niemand aanwezig is.

Indien de huurder op rekening huurt, dient de betaling van de hem/haar toegezonden nota te geschieden binnen 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum.

Indien de huurder niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is hij aan Party en verhuurservice Smith een rente verschuldigd van 5 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 15,00 voor iedere maand dat de huurder in gebreke blijft. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand voor een hele maand.

Particulieren dien contant bij het retourneren van het gehuurde goed of catering te worden voldaan, inclusief de eventuele schades of vermissing alsook het vuil retourneren van de gehuurde artikelen.

Gebruik onze materialen die wij in bruikleen geven, waarvoor het bestemd is en behandel het alsof het van uzelf is

.

Schade of verlies welke zijn ontstaan aan de materialen, dienen te worden vergoed. Gebruik van de materialen is op eigen risico. Alle geleende materialen dienen schoon retour te komen. Anders berekenen wij schoonmaakkosten á € 25,00 per uur.

Party en Verhuurservice behoudt zicht het recht om ten allen tijde de huurovereenkomst te verbreken, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halenwaar deze zich ook mogen bevinden.

Party en Verhuurservice behoudt altijd eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de huurder, zodat noch klant, noch derden eigenaar kunnen worden.

Party en Verhuurservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet juist of te laat leveren van de goederen. Onze klanten worden verzocht het geleverde materiaal zorgvuldig na te kijken en ons uiterlijk binnen 2 uur na in ontvangstneming ervan te verwittigen indien er enige tekort of gebrek wordt vastgesteld.

Party en Verhuurservice Smith kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen van het gehuurde materiaal, voor stormschade aan tenten of door tenten veroorzaakte schade.

Afmelden reservering dient te geschieden 1 week voor de besteldatum gehuurde materialen. Deze worden in de periode kortere dan 1 week dan in rekening gebracht.

In de periode oktober tot en met maart worden tenten alleen verhuurd indien de huurder het stormrisico voor zijn rekening neemt. De huurder aanvaardt alle risico`s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. eventuele risico's. De huurder verplicht zich bij sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met de daarvoor bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, gegarandeerd is. De huurder dient altijd voor de benodigde wettelijke vergunningen zorg te dragen.

‚óŹ Bij ophalen dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.